موانع و مشکلات طرح تدریس نیاز محور از منظر فراگیران دوره طلیعه فتح

By:

Sep 30, 2014

 


موانع و مشکلات برشمرده ذیل، دسته‌بندی اولیه اظهارات فراگیران دوره آموزشی طلیعه فتح /مشهد، کارگاه دکتر ابوالفضل خوشی می‌باشد که فارغ از هرگونه سنجش و ارزیابی، پس از ابراز آن، توسط استاد بر تابلو ثبت می‌گردید. بدیهی است این اظهارات، نشان‌دهنده نگاه اولیه بخش قابل توجه‌ای از مدرسان معارف اسلامی به شیوه تدریس نیازمحور است که می‌تواند در  ادامه کار و برای تکمیل طرح، مورد توجه قرار گیرند.

موانع و مشکلات طرح تدریس نیاز محور عبارتند از:

1. نظام نمره‌دهی/سنجش معمول در دانشگاه؛

2. مشکل تغییرات جدید برای استادان/مقاومت اساتید با تجربه در برابر این تغییرات؛

3. عدم مهارت مدرسان در تدریس این شیوه و عدم پذیرش آن توسط دانشجو؛

4. نبود شرایط زمانی و مکانی لازم کلاس‌ها برای اجرای این طرح (تعداد زیاد دانشجو، نمره محور بودن دانشجو و استاد، ...)؛

5. عدم آشنایی مدیران گروه معارف اسلامی با این طرح؛

6. نداشتن رویکرد نیازمحور از طرف مدیران گروه؛

7. عدم شناخت/تشخیص دانشجو از نیازهای واقعی خود؛

8. عدم احاطه/دسترسی استاد به نیازهای واقعی دانشجو؛

9. ضعف خودباوری دانشجو؛

10. عدم همکاری دانشگاه برای تغییر متون درسی؛

11. مقاومت طبیعی گروه‌های علمی با یک الگو؛

12. عدم تبلیغ پیشین و آماده‌سازی اذهان برای وجود چنین روشی/ عدم اطلاع‌رسانی کافی از این شیوه به اساتید معارف؛

13. عدم وجود انگیزه کافی در اجرای طرح

14. مفروض گرفتن کفایت کیفیت محتوا در این شیوه؛

15. سطحی شدن مسائل؛

16. درگیر شدن استاد با شیوه اجرا و آسیب به محتوا؛

17. عدم توانایی و مهارت کافی استاد در جمع نمودن بارش‌های فکری و پاسخ‌های صحیح؛

18. عدم آگاهی کافی استاد از نیازهای جامعه و ربط آن به موضوع درس؛

19. عدم علاقه بسیاری از دانشجویان به دروس معارف؛

20. کم ارزش تلقی شدن برخی دروس معارف با اجرای این درس؛

21. عدم حضور مرتب همه دانشجویان در کلاس؛ به ویژه از ابتدای ترم؛

22. تعطیلات مکرر دانشگاه‌ها؛

23. عدم همراهی دانشجویان تا آخر ترم؛

24. ضرورت وجود کارگاه پیش نیاز برای شناخت روانشناختی – آموزشی؛

25. احتمال درهم ریختگی و تکثر دائمی افکار و ایده‌های دانشجویی در کلاس؛

26. مداخلی آموزش دانشگاه با اعتراض دانشجویان

27. عدم تناسب شیوه ارزشیابی اساتید با اجرای این روش؛

28. بالا رفتن اعتراض دانشجویان نسبت به نمرات؛

29. ضرورت کارگاه پیش نیاز تخصصی.

30. ...