آثار علمي اساتيد

By:

Jan 1, 1970

نسيم وحي در مثنوي عشق مؤلف: دكتر مهدي ابراهيمي(عضو هيأت‌علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد) ناشر: انجمن معارف اسلامي ايران و مؤسسه‌ طه مثنوي از معدود ديوان‌هاي شعر است كه ارتباط آن با قرآن بسيار گسترده است. در اين كتاب علاوه بر اينكه مضامين قرآن همچون ساير كتب عرفاني به چشم مي‌خورد، آيات قرآن به شكل ظاهر از نظر كلمات و تركيبات نيز مورد توجه قرار گرفته است. در مثنوي حدود دو هزار بار استناد به قرآن وجود دارد و حدود ششصد و پنجاه آيه مورد بحث قرار گرفته است. پرداختن به قصه و تمثيل و جنبه‌هاي بلاغي و ادبي و ايجاد تناسب بين مطالب در ضمن بيان يك پديده، از ويژگي‌هاي خاص مثنوي است كه برگرفته از روش قرآني است. جايگاه ويژه مولوي و مثنوي و ارتباط آن با قرآن، اين سؤال را به وجود مي‌آورد كه وي چگونه قرآن را تفسير مي‌كند و مباني او در اين برداشت‌ها چيست؟ آيا مثنوي صرفاً يك كتاب عرفاني است يا جنبه‌هاي ديگري هم در آن مي‌توان يافت؟ اگر آيات قرآن را در مثنوي به سبك تفاسير ترتيبي، تنظيم كنيم در حد خود يك تفسير رسمي كلاسيك خواهد بود كه به بخشي از آيات قرآن پرداخته است. اين اثر در سه بخش سامان يافته است: 1. مباحث مقدماتي؛ 2. روش‌هاي تفسيري مولوي در مثنوي؛ 3. مباني تفسيري مثنوي. سرچشمه‌هاي آرامش در روانشناسي اسلامي مؤلف: سيدمحمد شفيعي مازندراني(عضو هيأت‌علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم) ناشر: انتشارات عطرآگين آرامش، گوهر گرانسنگ و حيات‌بخشي است كه هر كس در هر شرايطي بدان چشم مي‌دوزد و از خواسته‌هاي اساسي همه انسان‌ها است. همچنين توجه به اضطراب و تأثيرات منفي آن در زندگي آدمي، اهميت آرامش را بهتر بر ملا مي‌سازد. صاحبنظران جهان از اضطراب، به عنوان بلاي جهان‌گير ياد مي‌كنند. آدمي در زندگي هنگامي به آرامش مي‌رسد كه از صميم قلب به ياد دارالقرار- قيامت- و آفريننده آن باشد. اين مجموعه، به بهانه تفسير آيه «الا بذكرالله تطمئن القلوب» گردآوري شده است. در اين كتاب، 64 عامل آرامش‌بخش مورد نظر اسلام از نظر روان‌شناسي اسلامي مورد تبيين قرار گرفته است كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم: 1. ايمان(عرفان)؛ 2. اقامه نماز؛ 3. اذكار الهي؛ 4. قرائت قرآن؛ 5. اشتغال و سرگرمي سالم؛ 6. ازدواج؛ 7. تفريح و تفرج؛ 8. خوش‌گماني؛ 9. توجه به علل شكست در زندگي؛ 10. چشم‌دوختن به نعمت‌هاي موجود؛ 11. توكل؛ 12. توسل؛ 13. ديدار اقوام؛ 14. اعتماد به نفس؛ 15. پايين آوردن سطح توقعات روزمره زندگي؛ 16. كنترل آرزوها؛ 17. نظم در امور؛ 18. اقتدا به اسوه‌ها؛ 19. شمارش و يادداشت؛ 20. ديدار اولياء‌الله و... . مجموعه مقالات مؤلف: محمدرضا حبيبي‌مهر (عضو هيأت‌علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز) ناشر: انتشارات لوزا اين اثر، مجموعه مقالاتي است كه مؤلف در همايش‌هاي علمي ارائه نموده كه در 4 بخش سامان يافته است. 1. تاريخ و تمدن اسلامي (سابقه نهضت اسلامي در تمدن اسلامي، سابقه نهضت علمي مسلمانان در گياه‌‌شناسي و كشاورزي)؛ 2. خدا‌شناسي و توحيد (توحيد در لغت و اصطلاح، فرق ميان واحد و احد، اثبات توحيد در فلسفه افلاطون، اثبات توحيد در فلسفه ارسطو، اثبات توحيد در فلسفه فلوطين)؛ 3. اخلاق اسلامي (بايدها و نبايدهاي اخلاقي در نظام مديريت اسلامي، فلسفه و مكتب اخلاقي از ديدگاه امام‌علي(ع))؛ 4. امامت و ولايت امام علي(ع).