تازه‌هاي نشر

By:

Apr 17, 2012

فرهنگ اصطلاحات علم کلام نویسنده: مسلم محمدی ناشر: دفتر نشر معارف نوبت چاپ: اول/1390 قیمت:3800 تومان در مقدمه این کتاب آمده است: شرح و توضیح اصطلاحات هر علم، جویندگان و پژوهشگران را از رویارویی با پیچیدگی‌ها و اختلافات رایج میان متفکران و اندیشمندان در آن علم بی نیاز می‌سازد؛ زیرا بسیاری از افراد جامعه بیش از هر چیز در پی یافتن تعربف رایج و مشهور یک واژه هستند که در نهایت به فهمی روشن از آن منجر شود... نگارش اینگونه آثار طبق تجربه‌های به دست آمده بیش از همه برای استادان معارف اسلامی و مبلغان علوم دینی و پاسخگویان به شبهات و سئوال‌های اعتقادی ضرورتی دو چندان دارد. در این کتاب که اصطلاح‌نامه علم کلام اسلامی است مهم‌ترین آموزه‌ها و واژه‌های مرتبط به مباحث اعتقادی برگرفته از آثار متکلمان و فیلسوفان اسلامی با تأکید بیشتری بر آثار شهید مطهری گردآوری و تنظیم شده و در حدی بیش از فرهنگ لغت کلامی و با دامنه‌ای کمتر از دانشنامه در آن توضیح داده شده است. سیره اخلاقی پیامبر اعظم(ص) نویسنده: محمدرضا جباری ناشر: دفتر نشر معارف نوبت چاپ: اول/1390 قیمت:2500 تومان نویسنده محترم در این کتاب جهت معرفی سلوک فردی پیامبر اکرم(ص) و انعکاس آداب و اخلاق فردی آن حضرت تلاش نموده تا نمایی از این خصوصیات را فرا روی مخاطب بگستراند؛ لذا در این کتاب ضمن پرداختن به مباحث مقدماتی و تبیین اخلاق فردی پیامبر اکرم(ص)تحت عناوین: تبیین موضوع، اهداف، روش، پیشینه و منابع اصلی پژوهش، مفهوم شناسی، حجیت سیره، نقش الگو دهی سیره در عصر حاضر و ثبات و اطلاق در حجیت سیره، مهمترین مصادیق آدابی و اخلاقی پیامبر(ص) را در پنج فصل با عناوین خوردن و آشامیدن، خواب و استراحت، نظافت و بهداشت، لباس و زینت، اقتصاد و معیشت ارائه کرده است. رویکرد استاد مطهری به علم و دین نویسنده: عبدالحسین خسروپناه ناشر: دفتر نشر معارف نوبت چاپ: اول/1390 قیمت:1300 تومان نویسنده در این کتاب به واکاوی دیدگاه شهید مطهری در باره علم و دین می‌پردازد. تعریف دین، منشأ دین، اهداف، رسالت و قلمرو دین، تعریف علم و قلمرو آن، رهیافت اصلی شهید مطهری در باره علم و دین و نحوه تناسبات این دو، مسئله علم دینی و عقل و دین از نظر شهید مطهری از مباحثی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. عناوین و سر فصل‌های این کتاب که از چهار فصل تشکیل شده، عبارت است از: فصل اول، چیستی دین که شامل تعریف، منشأ، اهداف و رسالت و جانشین ناپذیری دین ، ویژگی‌های اسلام از نظر ایدئولوژی، قلمرو دین، جامعیت دین خاتم می‌باشد. فصل دوم، چیستی علم شامل تعریف، فریضه و قلمرو علم است. فصل سوم، علم و دین که دربردارنده رابطه علم و دین، اندیشه جدایی علم و دین، ریشه تعارض علم و دین و فواید دین در کنار علم است. فصل چهارم، عقل و دین شامل مباحث اسلام و عقل و تشیع و تعقل می‌باشد.