تازه‌هاي كتاب

By:

Jan 1, 1970

زبان قرآن و مسائل آن نويسنده: محمد باقر سعيدي روشن ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نوبت چاپ: اول ـ 1389 قيمت: 4150 تومان اين كتاب به منظور ارائه نظريه‌اي بديل در مسائل زبان قرآن، در مقابل نظريه‌هاي رقيب در زبان دين، با رويكردي ايجابي و مساله شناسانه و با استناد به مباني معرفتي ـ استدلالي، به مسائل زبان قرآن پرداخته است. اين اثر، ضمن ارائه اطلاعات اساسي در حوزه زبان دين و زبان قرآن و پاسخگويي به مهم‌ترين پرسش‌ها در مسائل زبان قرآن، نقد و تحليل ديدگاه‌هاي ناهمخوان با مباني معرفتي اعتقادي قرآن را نيز از نظر دور نداشته است. كتاب حاضر مشتمل بر چهارده فصل، به اين ترتيب است: كليات و مفاهيم زبان، زبان دين و زبان قرآن، زبان دين و ديدگاه هاي سنتي غرب، پوزيتيويسم و بي معنايي زبان دين، تحليل زباني و كاركردگرايي زبان ديني، نمادگرايي در زبان ديني، واقع گرايي و شناختاري بودن زبان دين، تمايز مباني فكري اسلام و آيين يهودي مسيحي، زبان قرآن در ساحت مفردات، شيوة زبان قرآن، زبان قرآن و نقش معرفت بخشي و انگيزشي، توجيه معرفت بخشي مفاهيم قرآن، زبان قرآن حيرت آفرين يا فيصله بخش؟، زبان چندبعدي قرآن و قرآن نزول تاريخي، حضور فراتاريخي (زبان فراعصري قرآن). فلسفه تربيت اسلامي نويسنده: دكتر ماجد عرسان كيلاني ترجمه، نقد و اضافات: بهروز رفيعي ناشر: سمت، به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نوبت چاپ: اول ـ 1389 قيمت: 6250 تومان فلسفه تعليم و تربيت، در جايگاه يك رشتة علمي مستقل، بيش از يك قرن قدمت دارد؛كه با عنوان انگليسي Philosophy of Education در دانشگاه‌هاي غرب شناخته مي‌شود. اما وحيي كه در اسلام مطرح است هم دربرگيرندة گزاره‌هاي نظري و توصيفي و هست‌شناختي است، هم دربردارنده گزاره‌هاي عملي و توصيه‌اي و بايدشناختي؛ هم به فرد و شئونات و ساحت‌هاي فردي توجه دارد، هم به جامعه و حيثيات و پديدارهاي اجتماعي؛ و اين چنين وحي و وحيانيتي، شايسته است كه مبنا و زيرساخت بنا و ساختمان رفيع تربيت اسلامي واقع و به نام وزين و ارجمند «فلسفه تربيت اسلامي» خوانده شود. مؤلف در اين كتاب ذهن خواننده را با فضاي غبار گرفته و مه آلود فلسفة تعليم و تربيت غرب آشنا مي‌كند و همچنين الگوي مورد نظر خود از فلسفة تربيت اسلامي را به خوبي عرضه مي‌كند. كتاب حاضر مشتمل بر شش بخش است كه به ترتيب عبارت‌اند از: «اهميت پژوهش در فلسفه تربيت اسلامي»، «هستي‌شناسي»، «نظريه شناخت در تربيت اسلامي»، «نظريه ارزش‌ها در تربيت اسلامي»، «طبيعت انسان در تربيت اسلامي» و «چند يادآوري و خاتمه». دفتر دوم سير تطور كلام شيعه از عصر غيبت تا خواجه نصير طوسي نويسنده: محمدصفر جبرئيلي ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي نوبت چاپ: اول ـ 1389 قيمت: 5500 تومان تطور و تحول در علم كلام به منزله تحول در ماهيت آن نيست بلكه مراد اين است كه متكلم، مسائل كلامي جديد را به خوبي شناخته با بهره‌گيري از روش‌هاي مناسب آن‌ها را بررسي كند. دفتر دوم كتاب «سير تطور كلام شيعه، از عصر غيبت تا خواجه نصير طوسي » عهده‌دار بحث تطور كلام شيعي از عصر غيبت تا خواجه طوسي است كه حدود چهار قرن را شامل مي‌شود. مباحث اصلي كتاب در دو بخش عرضه شده است. بخش اول در مباحث كلي، و شامل سه فصل است: كلام اسلامي، كلام شيعي و ويژگي‌هاي كلي دوران مورد بحث. بخش دوم رويكردها و گرايش‌هاي كلان و كلي كلام شيعي را مورد نظر دارد كه در سه فصل: نص گرايي، عقل گرايي تأويلي و خردگرايي فلسفي، عرضه مي‌شود. در ادامه ضمن بحث از نوبختي‌ها، قرائن خردگرايي فلسفي آنان و آراي كلامي ايشان مطرح و در ادامه از خواجه نصير طوسي كه سرآمد پيروان اين رويكرد است، به تفصيل سخن رفته است. روش، اصول تفكر و ديدگاه‌ها و افكار كلامي او به ويژه در عرصه امامت بحث و در پايان از دستاوردهاي كلام فلسفي در پنج مورد سخن گفته شده است. علوم قرآني در مكتب اهل بيت(ع) نويسنده: علي اصغر ناصحيان ناشر: دانشگاه علوم اسلامي رضوي نوبت چاپ: اول ـ آبان 1389 قيمت: 7500 تومان علوم قرآني، دانشي است كه در بارة مسائل گوناگون مربوط به قرآن كريم مانند چگونگي وحي و نزول قرآن، چگونگي كتابت و جمع قرآن، سوره‌ها و آيات مكي و مدني، محكم و متشابه، اعجاز قرآن و ... بحث مي‌كند. جهت‌گيري اصلي در اين پژوهش، استخراج مطالب علوم قرآني از روايات معصومان(ع) است؛ البته در اين پژوهش افزون بر احاديث و آيات قرآن، گاه براي تكميل و تثبيت مطالب، به روايات صحابه، تابعان، آراي دانشمندان علوم قرآني و يا شواهد تاريخي و عقلي نيز استناد شده است. مؤلف در مورد روايات مطرح شده معيار خود را توجه به محتواي احاديث قرار داده و هماهنگي حديث با عقل، قرآن كريم، مسلمات شريعت و احاديث تأييد كننده ديگر را دليل اعتبار آن به شمار آورده است. كتاب علوم قرآني در يازده فصل، به اين ترتيب تدوين شده است : «عترت؛ گنجينه دانش قرآن»، «وحي از منظر قرآن و حديث»، «چگونگي نزول قرآن»، «شناخت مكي و مدني»، «اسباب نزول»، «قرائت و قاريان قرآن»، «جمع و تأليف قرآن»، «شناخت محكم و مشابه»، «تأويل و راسخان در علم»، «معناشناسي تفسير و تأويل» و «فلسفه وجود آيات متشابه در قرآن». راز متن نويسنده: دكتر عبدالله نصري ناشر: سروش نوبت چاپ: اول ـ 1389 قيمت: 6500 تومان با ورود آراي فيلسوفاني نظير هايدگر، گادامر و ... بعضي از دين‌پژوهان جهان اسلام درصدد برآمدند تا با توجه به آراي آنها به تفسير و تبيين تفكر ديني بپردازند. متاسفانه در اين راه برخي از آنها به بيراهه رفتند و نتوانستند از عهده پاسخگويي به پرسش‌هاي مربوط به فهم دين و روش آن برآيند. طرح مسائل جديد و تطبيق آنها با تفكر ديني موجب شد تا موضوع مهمي به نام قرائت‌ها مطرح شود؛ قرائت‌هايي كه با منطق فهم متن ارتباط دارد و در فن با دانش‌هاي بسياري در ارتباط است.كتاب «راز متن» (هرمنوتيك، قرائت‌پذيري متن و منطق فهم دين) سعي دارد با طرح ابعاد گوناگون موضوع قرائت‌ها و منطق فهم دين، آن را از منظري جديد بررسي كند. مولف در اين اثر تلاش كرده تا براي ارايه فهم دقيق انديشه‌هاي متفكران اسلامي و غربي گام‌هاي اساسي بردارد. اين اثر در چهار بخش به سامان رسيده است، كه عبارتند از: «هرمنوتيك و متن» «منطق فهم دين» «ديدگاه‌ها و قرائت‌ها» و «ضميمه» ‌اي كه به موضوعاتي مانند مولوي و هرمنوتيك فلسفي و عناصر فهم در انديشه گادامر مي‌پردازد. بن‌لايه‌هاي شناخت نويسنده: دكتر احمد احمدي ناشر: آزمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها(سمت) نوبت چاپ: اول ـ 1389 قيمت: 2300 تومان هدف اصلي كتاب بن‌لايه‌هاي شناخت بررسي اجمالي از مسائل اساسي يا لايه‌هاي بنيادين يا بن‌لايه‌هاي شناخت است. اين كتاب حاصل بيش از دو دهه تحقيق و تدريس فلسفه تطبيقي در مقطع دكترا توسط اين محقق ارجمند است. در اين نوشتار برخي از ايرادهاي اساسي كه به محتوا و روش فلسفي كانت وارد است به صورت تصريحي و يا تلويحي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و مباني و اصولي چند عرضه شده است. اين كتاب در دو بخش كلي تنظيم شده است؛ بخش اول به «شناخت‌شناسي» مي‌پردازد كه در آن به مسائلي چون: تعريف علم، ماهيتِ تجربه، تصور بودن علم، گزاره‌ها و چگونگي معرفت‌زايي آن، ماهيت قضاياي سالبه، قضيه معدوله، جهات در قضايا، صدق، خطا، كلّي و كلّي‌سازي، ادراك عَرضِ تنها يا عَرض و جوهر يا فنومن و نومن با هم، پرداخته شده است. بخش دوم با عنوان «هستي‌شناسي» است كه شامل مباحثي درباره: عليت، عليت و هستي‌شناسي، قضية وجودي، نزاع اصالت وجود و اصالت ماهيت و جعل، مي‌باشد. اين كتاب مبنايي علاوه بر دانشجويان رشتة فلسفه و دوره كارشناسي ارشد، براي دانشجويان دكتري فلسفه تطبيقي هم مي‌تواند مفيد باشد.