آثار علمي اساتيد

By:

Jan 1, 1970

جريان‌شناسي ضدفرهنگ‌ها نويسنده: عبدالحسين خسروپناه ناشر: مؤسسه فرهنگي حكمت نوين اسلامي نوبت چاپ: اول ـ 1389 قيمت: 8500 تومان «ضدفرهنگ» اصطلاحي جامعه شناسي است كه با فرهنگ اصيل جامعه در تعارض است. كتاب جريان‌شناسي ضد فرهنگ‌ها، تبيين و تحليل جريان‌هاي فرهنگي معارض با فرهنگ ناب محمدي(ص) و علوي(ع) را بر عهده دارد. نقدها و بيان آسيب‌هاي اين جريان‌ها، براي كشف جريان اصيل اسلامي و آگاه‌سازي عموم مردم به ويژه نخبگان فرهنگي نسبت به ضد فرهنگ‌هاي رايج در كشور لازم است. اين كتاب در سيزده گفتار و به ترتيب ذيل تدوين شده است: گفتار نخست: كليات؛ گفتار دوم: فراماسونري ريشه ضد فرهنگ‌ها؛ گفتار سوم: ابتذال فرهنگي، رويكردي هويت‌ستيزانه؛ گفتار چهارم: موسيقي گرايي، رويكردي معنويت ستيزانه؛ گفتار پنجم: شيطان پرستي، رويكردي دين ستيزانه؛ گفتار ششم: معنويت‌هاي سكولار، رويكردي عقل ستيزانه؛ گفتار هفتم:‌ فمينيسم، رويكردي اخلاق ستيزانه؛ گفتار هشتم: كثرت گرايي ديني، رويكردي ايمان ستيزانه؛ گفتار نهم: بهائيت، رويكردي اسلام ستيزانه؛ گفتار دهم: ناسيوناليسم، رويكردي ملت ستيزانه؛ گفتار يازدهم: وهابيت، رويكردي شيعه ستيزانه؛ گفتار دوازدهم: تصوف فرقه‌اي، رويكردي شريعت يا مرجعيت ستيزانه؛ گفتار سيزدهم: پيوست‌ها. معاد تصويري از زندگي پس از مرگ نويسنده: سيد اسماعيل علوي باروق ناشر: نسيم حيات نوبت چاپ: اول ـ 1389 قيمت دوره(سه جلدي): 9900 تومان مسأله معاد پس از توحيد، مهمترين اصل ديني و ايمان به آن از ضروريات اسلامي است. نويسنده در اين كتاب سه جلدي مي‌كوشد تا با استفاده از آيات و روايات اسلامي و ذكر برخي از وقايع بزرگان، فهمي درست از معاد از منظر مكتب اهل بيت^ دست دهد. برخي از مباحث اين دوره سه جلد، به ترتيب عبارتند از: جلد 1: كلياتي درباره مسأله معاد؛ مرگ؛ منزل اول بعد از دنيا؛ داستان آيت الله گلپايگاني در تخت فولاد؛ انواع جان دادن؛ برخي از عقبات بعد از مرگ؛ فشار قبر؛ ... . جلد 2: دل بيدار؛ تعريف روح؛ عقيده ابو علي راجع به روح؛ شيخ مفيد و عقيده او راجع به روح؛ جواب دكتر تقي اراني؛ تعريف معاد؛ ايراد و اشكال؛ پاسخ ايرادها؛ ... . جلد 3: شبهات منكرين معاد و پاسخ به آنها؛ تناسخ و عود ارواح؛ انتقاد به نظريه متكلمين؛ آخرت گرايي؛ بدترين ذخيره براي معاد؛ همان يك لقمه كار را ساخت؛ ... . تاريخ مختصر اديان سامي يهوديت و مسيحيت نويسنده: محمد كاوه ناشر: نجم الهدي نوبت چاپ: اول ـ پاييز 1389 قيمت: 3000 تومان آشنايي با مباحث مهم حوزه اديان ابراهيمي با تكيه بر مستندات هر دين، امري ضروري خواهد بود كه موجبات رشد و بالندگي فرهنگي و علمي را فراهم مي‌كند. نويسنده بر اين باور مي‌كوشد تا با تكيه بر متون مقدس و اسناد معتبر اديان ابراهيمي، هر كدام از آن آئين‌ها را بازشناسي كند. اين كتاب در دو بخش كلي «يهوديت» و «مسيحيت» به سامان رسيده است؛ كه برخي از سرفصل‌هاي آن به ترتيب عبارتند از: بخش اول، يهوديت: نسب نامه و دين يهود از ابراهبم تا موسي؛ مهاجرت ابراهيم به فلسطين و كنعان؛ مهاجرت بني اسرائيل به مصر؛ ظهور و رسالت حضرت موسي؛ خروج بني اسرائيل از مصر؛ احكام دهگانه موسي؛ بني اسرائيل در دوران داوود و سليمان؛ دوران انبياء(عاموس نبي، ارميا، اشعياء، و ...)؛ يهوديان در دوران جديد؛ ... . بخش دوم، مسيحيت: ظهور عيسي؛ پولس و مسيحيت؛ كليساي اوليه؛ رهبانيت مسيحي؛ كليسا در قرون وسطي؛ الاهيات در رنسانس؛ اصلاح كليسا؛ مقايسه مذاهب مسيحي؛ بررسي گناه اوليه و فيض الهي از ابتدا تا كنون؛ ... .