معرفي فصلنامه ذهن

By:

Jan 1, 1970

«ذهن» تنها نشرية تخصصي معرفت‌شناسي ايران است كه از سويي با هدف: بازپژوهي و بازپيرايي، تعميق و توسعة مباني و مباحث معرفت‌شناسي اسلامي، مطالعة تطبيقي و ارزيابي نحله‌ها و نظريه‌هاي معرفت‌شناسي كلاسيك، معاصر و جديد، گسترش زمينة تعاطي آراء و تضارب افكار در قلمرو معرفت‌شناسي همراه با برقراري ارتباط زنده و سازنده ميان صاحبنظران در داخل و خارج، و سعي در تبيين نقاط، مباني و لوازم تلاقي آراء و نظريه‌هاي معرفت‌شناختي با انديشة ديني - فلسفي و پاسخگويي به سوالات مطرح منتشر مي‌شود. از سوي ديگر ذهن، بر حسب مناسبت و ضرورت، به مباحث و دانش‌هاي مماس و مجاور با معرفت‌شناسي مانند علوم‌شناختي، علم و الهيات، هرمنوتيك و ... نيز مي‌پردازد. اكنون 19 شماره از اين نشريه منتشر شده است. در نخستين دوره جشنواره مطبوعات اسلامي، 2 مقاله از ذهن به شرح زير به عنوان مقالة برتر شناخته شد: ـ امام محمد غزالي، خردورزي و دينداري (ش 11 و 12) ـ پاسخ‌هاي محقق طوسي به شك‌گرايي (ش 11 و 12) ذهن مي‌كوشد تا در هر شماره به موضوعي خاص در حوزة معرفت‌شناسي معطوف شود. برخي از محورهايي كه در شماره‌هاي اخير بدان پرداخته شده، عبارت است از: نظريه‌هاي توجيه، نسبي‌گرايي، شك‌گرايي، نظريه‌هاي صدق، رئاليسم، علم حضوري، عقلانيت. عناوين زير، فهرست رئوس مطالب و مقالاتي است كه از شماره‌هاي مختلف اين مجله برگزيده شده است: * علم حضوری و علم حصولی * سیمای شک و یقین * دین و علم؛ مسائل تاریخی و معاصر * اثبات عالم خارج * علم حضوری و حصولی * هویت معرفتی دین و سنت * مبنا گروی تصدیقات و توجیه باورها در فلسفه اسلامی * دیدگاه‌های مختلف دربارۀ ارتباط علم و دین * چیستی هرمنوتیک * دیدگاه‌های مختلف دربارة ارتباط علم و دین * مبانی معرفت شناسی عرفا * محتوای نفسانی * دربارۀ قراردادگرایی پوپر * صورت نخستین علم حضوری * معرفت یقینی از دیدگاه ابن‌سینا * چیستی باور موجه * امام محمد غزالی و خردورزی و دین‌داری * بیرون شدن ابن‌سینا از شک‌گرایی * پاسخ‌های محقق طوسی به شک‌گرایی * نظریة علامه طباطبایی در مورد نفس‌الامر * معرفت و گونه‌های رئالیسم * رئالیسم هستی شناختی و معرفت شناختی علامه طباطبایی * واقع‌گرایی انتقادی * تكلمه‌ای بر علم حضوری * معرفت و گونه‌های شهود * معرفت بی‌واسطه در دیدگاه فرگه * نقش مدل‌ها در معرفت دینی * علم حضوری پایة ارزش معلومات؛ نیم نگاهی به آرای علامه طباطبایی * چیستی علم حضوری و کارکردهای معرفت شناختی آن * علم حضوری: نقد آرای معاصر در تعریف و کارآیی علم حضوری * عقلانیت علمی کلاسیک * عقلانیت در نظر علامه طباطبایی(ره) * منطق استقرا از دیدگاه شهید صدر *علم متعارف و خطرهای آن