try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: پنجشنبه, 18 آذر, 1400

شماره 103 خرداد و تیر 93

حذف خدا در اندیشه روشنفکری

نام نویسنده: 
دکتر علی ابوالحسنی (منذر)*

 

درآمدRead more

جایگاه شریعت در منظومه عرفانی سید حیدر

نام نویسنده: 
دکتر مصطفی فاطمی بصیر (مدرس دانشگاه یزد)
زیر عنوان: 
با رویکرد انتقادی به شریعت‌گریزی متصوفه

 

درآمدRead more

Syndicate content