try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: یکشنبه, 17 آذر, 1398

شماره 18 - فروردین اردیبهشت خرداد 83

علم عقلي اسلامي، دانشگاه‌اسلامي

نام نویسنده: 
آيت الله جوادي آملي

اشاره‌
با پايان يافتن همايش سه‌روزه «حكمت مطهر» در تهران چهارمين روز اين همايش، به‌همّت مديريت حوزه‌علميه‌قم و مركز پژوهش هاي اسلا‌مي‌صدا و سيما، پنجشنبه‌دهم ارديبهشت ماه، با حضور جمع كثيري از طّلاب و دانش پژوهان در سالن اجتماعات مدرسه‌عالي دارالشفاء برگزار شد.
حكيم متأله، آيت الله‌جوادي آملي، سخنران افتتاحيه‌اين همايش بودند كه‌در ابتدا به‌ارايه‌بحث مبسوطي در اين زمينه‌پرداختند كه‌اگر ثابت شود علم عقلي اسلا‌مي‌وجود دارد، فلسفه‌اسلامي، فيزيك و شيمي‌اسلامي، دانشگاه‌اسلا‌مي‌و مانند آن نيز ثابت ‌مي‌گردد و برداشت باطل از خاتميت نيز پاسخ ‌مي‌گيرد.Read more

مشكلات ارايه‌ي كارآمدومؤثرمعارف اسلا‌مي‌دردانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي

در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به‌دليل تخصصي بودنشان و عدم هم خواني دروس معارف اسلا‌مي‌با دروس تخصصي آنها، گروه‌معارف اسلا‌مي‌با مشكلات خاصي مواجه‌است كه‌شايد بتوان عمده‌ترين آنها را در موارد ذيل فهرست نمود:Read more

تأثير تلويزيون بر ماهيت تجربه‌ي ديني

نام نویسنده: 
نيل پستمن

اشاره
نيل پستمن، جامعه‌شناس آمريكايي از سرشناس ترين چهره‌هايي است كه‌از ديرباز تأثير رسانه‌ها به‌ويژه‌تلويزيون را بر فكر، شعور، انديشه‌و نظام شكل گيري آرا و عقايد آمريكاييان مورد بررسي علمي ‌و آماري قرار داده‌است، وي ‌مي‌گويد: «آمريكاييان، كه‌سرگرم ترين ملت جهان غرب (به‌تلويزيون) هستند، كم اطلاع ترين و بي خبرترين مرد‌مي‌نيز هستند كه‌از حداقل اطلاعات عمو‌مي‌بهره‌مندند.»Read more

عقل و خاتميت

نام نویسنده: 
علي غفارزاده

مقاله‌ي پيش رو چكيده‌ي يكي از مقالات برگزيده‌ي همايش جهاني حكمت مطّهر است. نويسنده‌ي مقاله، آقاي علي غفارزاده، از استادان معارف اسلا‌مي‌و عضو هيأت علمي ‌گروه‌معارف اسلا‌مي‌دانشگاه‌اصفهان، فارغ التحصيل كارشناسي ارشد تربيت مدرس و خارج فقه‌و اصول از حوزه‌ي علميه‌‌مي‌باشد. اين مقاله‌از بين مجموعه‌ي مقالات ارسالي به‌دبيرخانه‌ي همايش جزء چند مقاله‌ي برتر انتخاب شده‌است. نشريه‌ي معارف ضمن عرض تبريك به‌اين استاد ارجمند اميدوار است. اين قبيل موفقيت ها فتح بابي در جهت رونق هرچه‌بيشتر تحقيق و پژوهش در گروه‌هاي معارف اسلا‌مي‌باشد.
معارفRead more

پرنفوذترين شخصيت تاريخ

نام نویسنده: 
عبدالهادي رضايي تالار پشتي

ميشل.اچ.هارت، در كتاب «چهره‌ي پرنفوذترين شخصيت ها در تاريخ بشر»، صد چهره‌از سلسله‌جنبانان حركت هاي بزرگ در تاريخ را معرفي كرده‌است. وي در خصوص معيارهاي خود در انتخاب اين صد چهره‌‌مي‌نويسد: «اين كتاب صرفاً به‌پاسخگويي به‌اين سؤال ‌مي‌پردازد كه‌صد نفر افرادي كه‌بزرگترين تأثير را بر تاريخ و سير جهان گذاشته‌اند چه‌كساني بوده‌اند. من اين صد نفر را بر حسب اهميت، يعني متناسب با تأثير كلي اي كه‌هر كدام بر تاريخ و زندگي روزمره‌ي ديگر انسان ها گذاشته‌اند، مرتب كرده‌ام.»1Read more

مشرق زمين بخش پست تر جهان

نام نویسنده: 
ادوارد سعيد

اشاره‌
ادوارد سعيد (2003-1935) متفكر مسيحي در فلسطين متولد شد پس از اشغال فلسطين به‌مصر و از آنجا به‌آمريكا رفت. از او به‌عنوان صداي مردم محنت كشيده‌فلسطين، مفسر جهان اسلام و يا صداي مردم خاورميانه ‌ياد ‌مي‌كنند:
از «شرق شناسي» -Orientalism- به‌عنوان يكي از مهمترين آثار او ‌مي‌توان نام برد.
سعيد در رساله‌ي «شرق شناسي» به‌ نگاه ‌بنده‌نوازانه‌ي غرب استعمارگر، به‌مشرق زمين غارت شده‌خورده‌‌مي‌گيرد. و ريشه‌هاي استعمار را در گستره‌ي فرهنگ ها جستجو ‌مي‌كند.Read more

خبرنامه ‌معارف

زنگ خطر افزايش مصرف الكل در ايتاليا نواخته‌شد
مؤسسه‌عالي بهداشت ايتاليا با اعلام اينكه‌37 ميليون نفر معادل 66 درصد از جمعيت 57 ميليوني اين كشور به‌صورت روزانه‌مشروبات الكلي ‌مي‌نوشند، زنگ خطر را براي سلامت ايتاليايي ها به‌صدا در آورد. 21 ميليون نفر از اين افراد را مردان تشكيل ‌مي‌دهند كه‌روزانه‌بيش از نيم ليتر شراب ‌مي‌نوشند. اين پديده‌بين زنان جوان نيز رو به‌افزايش است. همچنين بيش از سه‌ميليون تن از اين جمعيت، خيلي بيشتر از ميزان ياد شده، مشروبات الكلي ‌مي‌نوشند.Read more

مديريت فرآيند توليد علم

سال گذشته‌نشست هاي تخصصي مديران گروه‌معارف اسلا‌مي‌در دانشگاه‌هاي آزاد اسلا‌مي‌و علوم پزشكي، همچنين نشست سراسري مديران گروه‌هاي معارف اسلا‌مي‌برگزار شد كه‌نتايج حاصل از اين نشست ها و مباحث مطرح شده‌در آنها مطمئناً فوايد راهبردي بسياري براي گروه‌هاي معارف خواهد داشت. با توجه‌به‌اهتمام مسوولان دانشگاه‌آزاد اسلا‌مي‌به‌مسئله‌توليد علم و مديريت اين فرايند، خلاصه‌اي از سخنراني معاون آموزشي دانشگاه‌آزاد اسلامي، آقاي دكتر صادقي شجاع كه‌در نشست تخصصي مديران گروه‌هاي معارف اسلا‌مي‌دانشگاه‌هاي آزاد اسلا‌مي‌در واحد سوادكوه‌ايراد شد، از نظرتان ‌مي‌گذرد:Read more

Syndicate content