try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 24 مهر, 1400

شماره 18 - فروردین اردیبهشت خرداد 83

تأثير تلويزيون بر ماهيت تجربه‌ي ديني

نام نویسنده: 
نيل پستمن

اشاره
نيل پستمن، جامعه‌شناس آمريكايي از سرشناس ترين چهره‌هايي است كه‌از ديرباز تأثير رسانه‌ها به‌ويژه‌تلويزيون را بر فكر، شعور، انديشه‌و نظام شكل گيري آرا و عقايد آمريكاييان مورد بررسي علمي ‌و آماري قرار داده‌است، وي ‌مي‌گويد: «آمريكاييان، كه‌سرگرم ترين ملت جهان غرب (به‌تلويزيون) هستند، كم اطلاع ترين و بي خبرترين مرد‌مي‌نيز هستند كه‌از حداقل اطلاعات عمو‌مي‌بهره‌مندند.»Read more

عقل و خاتميت

نام نویسنده: 
علي غفارزاده

مقاله‌ي پيش رو چكيده‌ي يكي از مقالات برگزيده‌ي همايش جهاني حكمت مطّهر است. نويسنده‌ي مقاله، آقاي علي غفارزاده، از استادان معارف اسلا‌مي‌و عضو هيأت علمي ‌گروه‌معارف اسلا‌مي‌دانشگاه‌اصفهان، فارغ التحصيل كارشناسي ارشد تربيت مدرس و خارج فقه‌و اصول از حوزه‌ي علميه‌‌مي‌باشد. اين مقاله‌از بين مجموعه‌ي مقالات ارسالي به‌دبيرخانه‌ي همايش جزء چند مقاله‌ي برتر انتخاب شده‌است. نشريه‌ي معارف ضمن عرض تبريك به‌اين استاد ارجمند اميدوار است. اين قبيل موفقيت ها فتح بابي در جهت رونق هرچه‌بيشتر تحقيق و پژوهش در گروه‌هاي معارف اسلا‌مي‌باشد.
معارفRead more

پرنفوذترين شخصيت تاريخ

نام نویسنده: 
عبدالهادي رضايي تالار پشتي

ميشل.اچ.هارت، در كتاب «چهره‌ي پرنفوذترين شخصيت ها در تاريخ بشر»، صد چهره‌از سلسله‌جنبانان حركت هاي بزرگ در تاريخ را معرفي كرده‌است. وي در خصوص معيارهاي خود در انتخاب اين صد چهره‌‌مي‌نويسد: «اين كتاب صرفاً به‌پاسخگويي به‌اين سؤال ‌مي‌پردازد كه‌صد نفر افرادي كه‌بزرگترين تأثير را بر تاريخ و سير جهان گذاشته‌اند چه‌كساني بوده‌اند. من اين صد نفر را بر حسب اهميت، يعني متناسب با تأثير كلي اي كه‌هر كدام بر تاريخ و زندگي روزمره‌ي ديگر انسان ها گذاشته‌اند، مرتب كرده‌ام.»1Read more

مشرق زمين بخش پست تر جهان

نام نویسنده: 
ادوارد سعيد

اشاره‌
ادوارد سعيد (2003-1935) متفكر مسيحي در فلسطين متولد شد پس از اشغال فلسطين به‌مصر و از آنجا به‌آمريكا رفت. از او به‌عنوان صداي مردم محنت كشيده‌فلسطين، مفسر جهان اسلام و يا صداي مردم خاورميانه ‌ياد ‌مي‌كنند:
از «شرق شناسي» -Orientalism- به‌عنوان يكي از مهمترين آثار او ‌مي‌توان نام برد.
سعيد در رساله‌ي «شرق شناسي» به‌ نگاه ‌بنده‌نوازانه‌ي غرب استعمارگر، به‌مشرق زمين غارت شده‌خورده‌‌مي‌گيرد. و ريشه‌هاي استعمار را در گستره‌ي فرهنگ ها جستجو ‌مي‌كند.Read more

خبرنامه ‌معارف

زنگ خطر افزايش مصرف الكل در ايتاليا نواخته‌شد
مؤسسه‌عالي بهداشت ايتاليا با اعلام اينكه‌37 ميليون نفر معادل 66 درصد از جمعيت 57 ميليوني اين كشور به‌صورت روزانه‌مشروبات الكلي ‌مي‌نوشند، زنگ خطر را براي سلامت ايتاليايي ها به‌صدا در آورد. 21 ميليون نفر از اين افراد را مردان تشكيل ‌مي‌دهند كه‌روزانه‌بيش از نيم ليتر شراب ‌مي‌نوشند. اين پديده‌بين زنان جوان نيز رو به‌افزايش است. همچنين بيش از سه‌ميليون تن از اين جمعيت، خيلي بيشتر از ميزان ياد شده، مشروبات الكلي ‌مي‌نوشند.Read more

مديريت فرآيند توليد علم

سال گذشته‌نشست هاي تخصصي مديران گروه‌معارف اسلا‌مي‌در دانشگاه‌هاي آزاد اسلا‌مي‌و علوم پزشكي، همچنين نشست سراسري مديران گروه‌هاي معارف اسلا‌مي‌برگزار شد كه‌نتايج حاصل از اين نشست ها و مباحث مطرح شده‌در آنها مطمئناً فوايد راهبردي بسياري براي گروه‌هاي معارف خواهد داشت. با توجه‌به‌اهتمام مسوولان دانشگاه‌آزاد اسلا‌مي‌به‌مسئله‌توليد علم و مديريت اين فرايند، خلاصه‌اي از سخنراني معاون آموزشي دانشگاه‌آزاد اسلامي، آقاي دكتر صادقي شجاع كه‌در نشست تخصصي مديران گروه‌هاي معارف اسلا‌مي‌دانشگاه‌هاي آزاد اسلا‌مي‌در واحد سوادكوه‌ايراد شد، از نظرتان ‌مي‌گذرد:Read more

نگاره ‌دانشجويي

سلام ويژه
اگر يادتان باشد تا به‌حال 4 شماره‌از نگاره‌ي دانشجويي خط ويژه‌منتشر شده‌و براي مطالعه‌به‌دستانتان بوسه‌زده‌است. اكنون بر آن شديم با توجه‌به‌تغيير ساختاري نشريه، در قالبي نو به‌پيگيري وظيفه‌ي حساس كشف و انتقال فضاي ذهني مخاطبان دروس معارف و همچنين جستجو و بيان دغدغه‌هاي ايشان و بازشناسي گره‌هاي كلاف معارف از ديد دانشجويان بپردازيم.
به‌همين منظور در «خط ويژه» دو بخش «مطالعات بنيادين» و «مطالعات موردي» پيش بيني شده‌است.Read more

دانشجوي ديروز، معلم امروز

بحثي پيرامون «مخاطب شناسي» علي مهديان
ترديدي نيست كه‌هر آموزگاري ناچار است قبل از تدريس، مخاطب خود را بشناسد. اما سؤال در نحوه‌ي ايجاد اين شناخت ‌مي‌باشد.
با اين مقدمه‌كه‌اين سؤال در مجموعه‌ي معارف اهميت و حساسيت بيشتري پيدا ‌مي‌كند قصد داريم بحثي پيرامون موضوع «مخاطب شناسي توسط اساتيد معارف» داشته‌باشيم.
مطلب خود را با طرح چند سؤال آغاز ‌مي‌كنيم:
1- با توجه‌به‌اينكه‌امر مخاطب شناسي امري است بديهي چه‌مقدار شناخت براي يك استاد معارف، ممكن است؟Read more

Syndicate content