«جهاد تبیین» ورسالت­های استاد معارف تراز تمدن نوین اسلامی