توجه به معانی و کاربردهای: نقد، شبهه، جدل و مغالطه