کارکردهای فردی اخلاق دینی در مواجهه با بیماری‌های فراگیر/با محوریت کرونا