ورود به عصر جدید؛ چرا و چگونه؟ تبیینی از بیانیّه گام دوم