«آشنایی با دانش اخلاق اسلامی درآمدی بر فلسفۀ علم اخلاق اسلامی»