«اصل جامع‌نگری» در پاسخ‌گویی به سئوالات و شبهات دینی، با تأکید برآموزه‌های قرآنی