دیدگاه کیهان‌‌شناختی در نفی خدا/ تبیین و نقد نظرگاه هاوکینگ