هویت دینی و نقش فطرت در آن با تاکید بر نهج البلاغه