چهرة نادر و تحسین برانگیزِ «رهنما» (اندوه‌یادی از پیر مجاهد شیخ مصطفی رهنما(ره))