آیتِ تحقیق و ترجمه (اندوه‌یادی از استاد عبدالمحمد آیتی(ره))