گفت و شنودي با تني چند از مديران دفاتر گروه‌هاي معارف