فرايند تنظيم سياست‌هاي كلي، فرايند بسيار قوي و مستحكمي است