برگزاري اولين گردهمايي «طرح بازرسي ويژه» در معاونت امور اساتيد