try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 30 فروردین, 1398

كتابخانه

Send to friendSend to friend

خبرگان و پرسش‌هاي مبنايي
مؤلف: علي نهاوندي
ناشر: همياران جوان
تلفن مركز پخش: 2231389-0511
با توجه به اهميت جايگاه مجلس خبرگان، كتاب حاضر با هدف پاسخ به شبهات و پرسش‌هاي مطرح شده در اين زمينه نگاشته شده است.
كتاب در دو فصل نگاشته شده است. فصل اول پيرامون آشنايي با وظايف مجلس خبرگان است. فصل دوم به طرح سؤالاتي درباره اصول و مباني مجلس خبرگان و بيان پاسخهاي آنها اختصاص دارد.
عوامل و ريشه هاي دين گريزي از منظر قرآن و حديث
مؤلف:علي شكوهي
ناشر:بوستان كتاب قم
نشاني اينترنتي مركز پخش:
Www.Bustaneketab.Com
تلفن مركز پخش:0251-7742155-7
دين عامل رهايي انسان از جهالت، ستمگري، تجاوز و ظلمت و سوق دهنده به سوي دانايي، عدالت و نور است. با وجود اين همه كارآيي و گره گشايي چرا برخي از دين مي گريزند و به مقوله هاي معنوي كم توجهند؟
اين كتاب در سه فصل نگاشته شده است. فصل اول و دوم به تبيين معنا و مفهوم دين و حضور دين در همه عرصه هاي حيات اختصاص دارد. فصل سوم كتاب به بررسي عوامل و ريشه هاي دين گريزي اختصاص دارد. در اين بخش از فقر و ناداري، آلودگي محيط اخلاقي و اجتماعي، عملكرد نادرست برخي از عالمان دين، تبليغات و عملكرد دشمنان، معرفي نادرست دين و اكراه و اجبار در دين به عنوان عوامل و ريشه هاي دين گريزي ذكر شده و سپس به تبيين تك تك اين موارد پرداخته شده است.
تحليلي از زندگاني سياسي امام مجتبي(ع)
مؤلف: علامه سيد جعفر مرتضي عاملي
مترجم: دكتر محمد سپهري
ناشر: بوستان كتاب قم
سلوك سياسي امام حسن مجتبي(ع) از فراز هاي برجسته تاريخ اسلام و مقطعي بسيار مهم و درس آموز مي باشد كه متاسفانه مورخان و تحليل گران كمتر به آن همت گماشته و در معرفي ايشان بيشتر به نقل حوادث و وقايع عادي پرداخته اند. در كتاب حاضر، نويسنده با ديدي محققانه به تجزيه و تحليل وقايعي از زندگي كريم اهل بيت(ع) مي پردازد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم با زندگاني آن حضرت ارتباط دارد و مواردي است كه آن حضرت نقش فعالي در تكوين آنها بر عهده داشته است مانند داستان مباهله و بيعت رضوان.
علامه سيد جعفر مرتضي عاملي در كتاب حاضر جنبه هايي از حيات سياسي امام حسن مجتبي (ع) را در سه مقطع مهم تاريخ يعني در عهد پيامبر اعظم (ص)، در عهد شيخين و در عهد عثمان مورد بررسي قرار داده است.
احكام پزشكان و مشاغل مربوط به پزشكي
گردآوري: هادي حجت، محمد هادي طلعتي
تهيه: انجمن علمي_فرهنگي كتابخانه ملي كرمان
ناشر:بوستان كتاب قم
اگر چه هنوز در گستره از هم گسيخته فرهنگ و تمدن معاصر، نقش فرهنگ اسلامي در غنا بخشيدن به دانش پزشكي چندانكه بايد در نظر گرفته نشده و انواع گوناگون ارتباط پزشك و خدمات درماني با فطرت و جان بيماران بررسي نشده مانده است، اما بر اين اميد نيز مي توان پاي فشرد كه با ورود تمام عيار ضوابط و احكام فقهي در عرصه پزشكي نوين و باروري نظام پزشكي اسلامي، در وضع موجود تغييرات اساسي پيش آيد و نظام پزشكي وضعيتي به خود بگيرد كه كاملاً در خور اسلام و جامعه اسلامي است. هدف از گرد آوري مطالب اين كتاب تبيين و روشن نمودن برخي احكام مرتبط با مسائل و امور پزشكي است كه علي رغم نياز مبرم جامعه در شناخت چگونگي مناسبتهاي بين بيماران و جامعه پزشكي تا كنون به صورت منظم و مستقل در جايي گرد آوري نشده بود. اين كتاب در 4 بخش و يك ضميمه گرد آمده است.
در بخش اول با عنوان احكام مشترك پزشكان به مسائلي كه چون معاينه و معالجه و تماس با ميت اشاره شده است.
بخش دوم به احكام برخي از تخصص هاي پزشكي مانند جراحي، زنان و زايمان، سقط جنين، پزشكي قانوني و دندان پزشكي اختصاص دارد.
بخش سوم با عنوان احكام برخي از اندامهاي بدن به برخي از اعضاء چون چشم، پوست و مو، حلق و بيني و احكام مربوط به آنها پرداخته شده است.
بخش چهارم اين كتاب به احكام مشاغل مربوط به پزشكي، مانند داروخانه، آزمايشگاه، تزريقات و پانسمان و انتقال خون اختصاص دارد.
در بخش ضميمۀ اين كتاب متن كامل استفتائات مراجع عظام درباره 22 موضوع متفاوت آمده است.
فهرست لغات و اصطلاحات، پايان بخش مطالب اين كتاب است.
رسول مهر
مجموعه اشعار شاعران معاصر در مدح و منقبت پيامبر اعظم (ص)
به اهتمام: كامران شرفشاهي
ناشر: مديا
ستايش سجايا و مرتبه آسماني پيامبر اعظم (ص) در ديوان اكثر شاعران پارسي گوي نمود بسيار چشمگيري دارد: برخي از شاعران در سروده هاي متعددي به استقبال اين مهم شتافته اند. همچنين شاعران متقدم در آثار خويش بيشتر از قالب هاي قصيده و مثنوي براي ابراز ارادت خويش بهره جسته اند و مضامين متعددي را به صورت مطول و مشروح خلق كرده اند كه برخي از اين اشعار به بيش از پنجاه بيت مي رسد.
مجموعه رسول مهر در برگيرنده گلچيني از گلزار سبز و پر طراوت شاعران معاصر درباره شخصيت سترگ و الهي آخرين فرستاده پروردگار، حضرت محمد مصطفي (ص) است.
در ديباچه اين كتاب به بررسي ادبيات پيش و پس از ظهور اسلام، شعر از نگاه پيامبر اعظم (ص) و سيماي رسول اكرم (ص) در آيينه ادبيات پرداخته شده است.

نگاهي به فصلنامه سفينه
شناخت كلي
1. نخستين شماره فصلنامه سفينه _ در پي چند سال مطالعات مقدماتي و مشورت و برنامه ريزي _ در زمستان 1382 منتشر شد. چارچوب اصلي سفينه، مطالعات مبتني بر قرآن و حديث يا مطالعاتي در جهت شناخت اين دو منبع اصيل اسلامي است.
اين دو منبع ، بر اساس حديث متواتر ثقلين انتخاب شد، كه رسول خدا و پيامبر رحمت صلي الله عليه و آله ، براي هدايت امت پس از خود، دو يادگار ماندگار را به مردم شناساند: قرآن و عترت.
2. موضوع پژوهش هايي كه در سفينه عرضه مي شود، بر مبناي احساس نياز انتخاب مي شود: احساس نياز به تبيين صحيح ، عقلاني و استدلالي از پيام حديث ثقلين. تلاش بر اين است كه اين نياز،پس از بررسي هاي ژرف به دست آيد و در اين بررسي ها، با گذر از كميت زدگي به كيفيت برسيم. در عرصه كميتِ محض _يعني محض آمار و ارقام – كارنامه ما چگونه است؟ هرچه باشد _ زياد يا كم _ مهم آن است كه دينداري را اصل بدانيم نه دين داني را دينداري، از معبر فرهنگ سازي صحيح ميگذرد، نه كتاب سازي وافزودن بر شمار فرآورده هاي ديني.
3. سخن در اين است كه بار معرفت ديني، چنان سنگين است كه حتي در چارچوب علم دين - با تمام عظمت آن _ نمي گنجد، چرا كه معرفت ، يعني علمي همراه با ايمان، عمل، ترويج ، تبيين و تعليم؛ در حالي كه علم محض فقط فرا گرفتن فردي است بدون اينكه تعهدي در عالم پديد آورد. بدين رو، در سرمقاله نخستين شماره سفينه تصريح شده كه : علمِ صِرف، گذرگاه خوبي است، اما سر منزل خوبي نيست.
4. از سوي ديگر، دست اندركاران سفينه به نظر سنجي و بالاتر از آن اثر سنجي مي انديشند، يعني بررسي و ارزيابي كيفي ازتاثير فرآورده هاي دني، كه آيا به هدف والاي ديني _ يعني حيات بخشي به فرد و جامعه دست يافته است يا نه.
5. مسئولان سفينه، از دو پديده همزمان سخن گفته اند كه در زمان ما روي داده و چهره جهان را دگرگون ساخته است: انفجار اطلاعات و همزمان با آن آلودگي اطلاعاتي يعني كثرت شتابنده توليد معلومات در جهان، كه رواجِ فرآورده هاي فكري سطحي وسست ، بامحتواي ضعيف و نادرست را در پي دارد. تركيب اين دو پديده ، به شكلي خاص به حوزه آثار ديني نيز سرايت كرده است. در نتيجه ، گاهي اوقات بخش عمده اي از امكانات و نيروي محدود متوليان فرهنگ ديني، به جبران بد عرضه كردن حقايق ديني اختصاص يافته است. تلاش ما آن است كه از اين آفت، دوري گزينيم.
6. در همين حال، برخي از مسئولان فرهنگ ديني در تمام سطوح ، به جاي اينكه شيوه پيامبر هدايت صلي الله عليه و آله را در پيش گيرند كه طبيب دوار بطبه بود(نهج البلاغه،خ108)، در برج عاج توهمات نشسته و نسل دانش پژوه جديد را به سوي خود مي خواند، بدون اين كه به سازوكار اين دعوت بينديشد. يكي از اهداف سفينه، عمل به همين حكمت و رفتن ميان طبقات مختلف فرهيختگان است.
7. سفينه – در حد امكانات و مقدورات خود – مي كوشد تا همدلي و همگامي حوزه و دانشگاه را در فضايي آكنده از صميميت ، احترام و درك متقابل، و در عين حال، صراحت و صداقت، در خدمت به فرهنگ ثقلين به كار گيرد. گام هاي پيشين ، اين حقيقت را نشان داده و اميد است شكوفايي روز افزون اين خدمت را شاهد باشيم.
ساختار
نشريه سفينه با حجم تقريبي 200 صفحه در هر شماره ، به صورت فصلنامه منتشر مي شود. هر شماره از آن،به يك بحث اختصاص دارد.بدين سان، از هشت شماره انتشار يافته تا كنون، يك شماره به قرآن ، دو شماره به حديث، دو شماره به حكمت علوي (به ويژه نهج البلاغه) و سه شماره به صحيفه سجاديه اختصاص يافته است. براي موضوع هاي ديگر نيز برنامه ريزي شده كه در شماره هاي آينده - به حول و قوه الهي – خواهد آمد.
هر شماره نشريه داراي چند بخش مستقل
مي باشد: