try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: یکشنبه, 5 تیر, 1401

کتابستان

Send to friendSend to friend

قرآن و کارکردهای خانواده
نویسنده: دکتر علیرضا نوبری
ناشر: دانشگاه معارف اسلامی
نوبت چاپ: اول/1400
قیمت: 000/40 تومان
    در این کتاب که به همت معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی از پنج فصل در 168 صفحه سامان یافته است، نویسنده سعی کرده تا با بررسی آیات و برخی روایات به تحلیل کارکردهای خانواده اقدام نماید و چالش‌های احتمالی روابط خانواده را با توجه به نادیده گرفتن این کارکردها نشان دهد و ضمن پایبندی به اختصارگویی به ارائه راهکارهای جبران آسیب، بر اساس عطف توجه به کارکردهای فراموش شدة ازدواج اقدام نماید.
    فصل اول به بیان مفاهیم کلیدی اختصاص یافته است تا تفاوت نگاه قرآن را با رویکردهای موجود به موضوع خانواده نشان دهد. فصل دوم با بیان کارکردهای خانواده پرداخته و تلاش کرده است کارکردهایی را بررسی کند که افراد برای پذیرش محدودیت‌های موجود در خانواده مورد توجه قرار می‌دهند. فصل سوم به اصولی رفتاری‌ای پرداخته که لازم است افراد بعد از پذیرش مسئولیت خانواده به آن‌ها پایبند باشند تا کارکردهای مورد انتظار دو طرف به فراموشی سپرده نشود. فصل چهارم نیز آسیب‌های کارکردی روابط خانوادگی را تحلیل نموده و جایگاه نادیده انگاشتن کارکردهای مورد انتظار خانواده را نشان داده است. فصل پنجم با هدف بازسازی آسیب‌های کارکردی و چگونگی عبور از بحران روابط زناشویی تنظیم یافته است.
اقتصاد مقاومتی در قرآن
نویسنده: علی بیرانوند
ناشر:  دفتر نشر معارف
نوبت چاپ: اول/1400
قیمت: 000/50 تومان
    این کتاب که از پنج فصل در246 صفحه تشکیل گردیده گامی در جهت تبیین و واکاوی ابلاغیة سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که تلاش دارد با تکیه بر مبانی و معارف قرآنی برخی از بندهای آن سیاست‌های کلی را بررسی و واکاوی کند.
فصل اول با عنوان کلیات و مفهوم‌شناسی به بررسی معنای اقتصاد، مفهوم‌شناسی اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، مفهوم‌شناسی اقتصاد مقاومتی در اندیشه رهبری و تعاریف متفاوت از اقتصاد مقاومتی و فصل دوم با عنوان مبانی هستی‌شناختی در اقتصاد مقاومتی به بررسی خداشناسی و رویکرد توحیدی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی پرداخته. فصل سوم با عنوان ارکان و ضوابط قرآنی مرتبط با اقتصاد مقاومتی به بررسی فرهنگ جهادی در گفتمان اقتصاد مقاومتی، عدالت‌محوری، مردم‌بنیانی دینی و دانش‌بنیانی در گفتمان اقتصاد مقاومتی پرداخته. فصل چهارم با عنوان اصول و الزامات قرآنی اقتصاد مقاومتی به بررسی اصل اطاعت‌پذیری از ولی، اصل تقویت فرهنگ کار و تولید، اصل تعاون و مشارکت مردمی، اصل مواسات؛ ایثار؛ احسان و یاری‌گری و... پرداخته و فصل پنجم با عنوان موانع و آسیب‌های فرهنگ اقتصاد مقاوتی به بررسی عدم عزت‌نفس؛ خودباوری و ایمان به توانایی‌های درونی، عدم ریسک‌پذیری؛ مهارت خطرپذیری و ترس و الگوی مصرف غیر اسلامی پرداخته است.
گونه‌شناسی
مدخل‌های تاریخی شیعی
نویسنده: ابوالفضل علوی
ناشر:  دانشگاه معارف اسلامی
نوبت چاپ: اول/1400
قیمت: 000/67تومان
    این کتاب که به همت معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی در چهار فصل از 176 صفحه با سرفصل‌های: کلیات و مفاهیم، تاریخچه دایرة المعارف اسلام، گونه‌شناسی و بررسی آماری مدخل‌های تاریخی- شیعی دایرةالمعارف اسلام و گونه‌شناسی نویسندگان مدخل‌های تاریخی- شیعی دایرةالمعارف اسلام تشکیل شده کوشیده است که با شناسایی دقیق مدخل‌های شیعی و تاریخی دایرةالمعارف اسلام و همچنین بازخوانی آماری تعدادی نویسندگان یهودی، مسیحی و مسلمان آن، سهم هر یک را در نگارش مدخل‌های این مجموعه مشخص سازد.
    واژگان کلیدی؛ گونه‌شناسی؛ واژه‌نگاری لغوی و اصطلاحی شیعه؛ چرایی نگارش دایرةالمعارف اسلام؛ سیر تاریخی نگارش دائرةالمعارف اسلام؛ ترجمه‌های دائرةالمعارف اسلام به4زبان زنده دنیا؛ نمونه آماری مدخل‌های دائرةالمعارف اسلام؛ نمونه آماری مدخل‌های تاریخی- شیعی دائرةالمعارف؛ بررسی آماری آن‌ها؛ مدخل‌های مربوط به فرقه‌های شیعه؛ مدخل‌های مربوط به معصومین؟عهم؟؛ مدخل‌های مربوط به علما، حکما، شعرا، مورخان و قبائل و گروه‌های شیعه؛ معرفی برخی نویسندگان دائرةالمعارف اسلام؛ و بررسی آماری مدخل‌های تاریخی- شیعی در دائرةالمعارف اسلام. از موضوعات این کتاب است.
مقایسه مفاهیم اخلاقی
صبر، حلم و کظم غیظ
در آیات و روایات
نویسنده: زهرا عواطفی
ناشر:  دفتر نشر معارف
نوبت چاپ: اول/1400
قیمت: 000/40 تومان
    این کتاب که به همت معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی، با چهار فصل و یک مقایسه و جمع‌بندی در 190 صفحه به سامان رسیده است ضمن تبیین مفاهیم«صبر»، «حلم» و «کظم غیظ» به مقایسه این سه مفهوم اخلاقی پرداخته و ضمن بیان وجه اشتراک و افتراق این مفاهیم، ثمرات و فواید آن‌ها را تبیین و مقایسه کرده است لذا این کتاب می‌تواند ضمن بهره‌مندی عمومی فراگیران عرصه اخلاق اسلامی، کمک شایانی به تبیین سرفصل‌های درس اخلاق اسلامی به ویژه مفهوم‌شناسی فضیلت اخلاقی «صبر» نماید.
    نویسنده این کتاب، فصل یکم را به کلیات و مفاهیم اختصاص داده و ذیل عنوان کلیات به تبیین مسئله، پیشینه، اهمیت و اهداف، سؤالات و فرضیه‌ها پرداخته و ذیل عنوان مفاهیم، به مفهوم‌شناسی واژگانی چون معنا و معناشناسی، معنای پایه و نسبی، میدان‌های معنایی، مقایسة صبر، حلم و کظم غیظ توجه نموده و فصل دوم تا چهارم را بر اساس ده مؤلفه چون معنای لغوی، اصطلاحی، بسامد، خاستگاه و عوامل، فاعل، متعلقات و مصادیق، ثمرات و در نهایت نشان دادن مفاهیم جانشین، همنشین و مقابل مفاهیم صبر، حلم و کظم غیظ اختصاص داده و تلاش کرده است به تعریف قرآنی و روایی این واژگان دست یابد. و فصل پنجم به بررسی مقایسه‌ای این مفاهیم پرداخته و سرانجام به جمع‌بندی از وجوه اشتراک و افتراق این مفاهیم رسیده است.
سنت آزمایش بشری در قرآن
نویسنده: جواد سلیمانی امیری
ناشر: دانشگاه معارف اسلامی
نوبت چاپ: اول/1400
قیمت: 000/60 تومان
    در قرآن مجید سنت‌های الهی زیادی مطرح گردیده که برخی مربوط به حیات دنیوی و برخی مربوط به زندگی اخروی است. این سنت‌ها هر کدام به دو دسته تقسیم می‌شوند 1. سنت‌های دنیوی 2. سنت‌های الهی. این سنت نیز به مطلق و مقید تقسیم پذیر است. تحقق سنت‌های الهی مطلق بر خلاف سنت‌های مقید، منوط به نوع انتخاب و انگیزه‌های انسان نیست بلکه خداوند در آغاز خلقت این سنن را در نظام هستی مقرر فرموده که یکی از مهمترین آن‌ها سنت آزمایش است به گونه‌ای که اگر در جهان، سنت آزمایش وجود نمی‌داشت زمینة انتخاب حق و باطل فراهم نمی‌آمد تا از این رهگذر انسان‌هایی که راه حق را بر می‌گزینند به مقام قرب الهی نایل آیند.
    این کتاب که به همت معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی از هفت فصل و هر فصلی با چند گفتار در 264 صفحه سامان یافته، پس از بیان کلیات، در قالب چهار گفتار به معرفی آثار موجود درباره سنت آزمایش و واژگان معادل آن در قرآن؛ دلایل سنت‌مندی جامعه و تاریخ در قرآن و اهمیت سنت آزمایش در قرآن پرداخته و سپس حقیقت سنت آزمایش و شرایط و ویژگی‌های سریان آزمایش الهی را واکاوی نموده و اهداف کلان و جزئی سنت آزمایش را تبیین کرده و حکمت آزمون معصومان؟عهم؟، دلایل تحول؛ نوع و حکمت آزمایش، قلمرو سنت آزمایش و نکته‌های مهم سنت امتحان الهی را مورد توجه قرار داده است.