try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: دوشنبه, 27 دی, 1400

«راهنمای تدریس برتر»

Send to friendSend to friend

کتاب راهنمای تدریس برتر که توسط سرکار زهرا سمیعی زفرقندی و آقای ولی‌الله مهدوی‌فر در یک فصل مقدماتی و سه بخش و یک خاتمه در 217 صفحه تدوین یافته، توسط انتشارات نشر سیمیاهنر، در 1000 نسخه و به قیمت 15000 تومان چاپ و منتشر گردیده است.

در این کتاب علاوه بر پرداختن به مبانی و روش‌های نوین تدریس، به مهارت‌های مورد نیاز معلم در کلاس درس و آنچه لازم است معلم بداند که چگونه باید به شاگردان و دانشجویان آموزش بدهد تا آنها برای دریافت اطلاعات و مطالب جدید حریص‌تر شوند، می‌پردازد.

در ابتدا نویسنده مقدمه یادآور می‌شود آنچه در بسیاری از کتاب‌ها با موضوع «روش تدریس» مشاهده می‌شود، تنها مهارت‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی است؛ و مهارت‌های مبتنی بر هوش هیجانی و ارتباط به صورت کاربردی، در آن کتاب‌ها مطرح نشده است! لذا نویسندگان این کتاب کوشیده‌اند تا با بهره‌گیری از تجربیات عملی در تدریس و استفاده از منابع معتبر، به راهکارهایی جهت ایجاد ارتباط موفق و نیز یادگیری عمیق‌تر، بپردازد.

این کتاب پس از بیان نقش و ویژگی‌های یک معلم از جمله: جایگاه معلم در تدریس، ویژگی‌های معلم و انواع معلم از جهت علم و عمل، به سه بخش و هر بخش به چند فصل و گفتار، تقسیم شده است.

بخش اول: مبانی نظری یادگیری و تدریس را ارائه می‌دهد. هر چند ممکن است مطالب این بخش جنبه تئوری داشته باشد، اما استاد می‌تواند بر اساس آن، تفکر خود را نسبت به جریان تدریس تغییر دهد. برخی از سرفصل‌های این بخش عبارت است از:

فصل اول: مبانی نظری یادگیری؛ گفتار اول: تعریف یادگیری، گفتار دوم: تفاوت بین یادگیری و عملکرد، گفتار سوم: انواع یادگیری، گفتار چهارم: تحلیلی بر فرآیند یادگیری انسان، گفتار پنجم: عوامل مؤثر در یادگیری، گفتار ششم و هفتم: حیطه‌ها و قوانین یادگیری.

فصل دوم: مبانی نظری تدریس؛ گفتار اول: تعریف تدریس و تحلیل مفاهیم آن، گفتار دوم: مفهوم تدریس از دیدگاه‌های مختلف، گفتار سوم: کارکردهای درونی تدریس.

 بخش دوم: به انواع روش‌های تدریس، با توجه به نیازهای مربیان علوم انسانی، همراه با ارائه مثال‌های کاربردی، اختصاص دارد. برخی از سرفصل‌های این بخش نیز عبارت است از:

فصل اول: آموزش مستقیم، گفتار اول: معلم‌محور، گفتار دوم: شاگردمحور.

فصل دوم: آموزش غیر مستقیم، گفتار اول: سؤال‌محور، گفتار دوم: بحث‌محور، گفتار سوم: مسأله‌محور، گفتار چهارم: تفکرمحور، گفتار پنجم: پژوهش‌محور.

بخش سوم: فنون تدریس و کلاس‌داری تبیین گردیده؛ به‌گونه‌ای که هر یک از فنون و مهارت‌ها در بیشتر روش‌ها قابل اجرا هستند. برخی از سرفصل‌های این بخش هم عبارت است از:

فصل اول: مهارت برقراری ارتباط، گفتار اول: مفهوم و تعریف ارتباط، گفتار دوم: انواع ارتباط، گفتار سوم: اجرای ارتباط، گفتار چهارم: موانع ارتباط.

فصل دوم: مهارت استفاده از هوش هیجانی؛ گفتار اول: تأثیر هوش هیجانی در آموزش، گفتار دوم: فعالیت‌هایی جهت تقویت هوش هیجانی.

فصل سوم: مهارت کلاس‌داری؛ گفتار اول: عوامل مؤثر در مدیریت کلاس، گفتار دوم: شناسایی رفتارهای نامطلوب، گفتار سوم: راهبردهای مقابله با رفتارهای نامطلوب، گفتار چهارم: استمرار توجه دانش‌آموزان.

فصل چهارم: مهارت سؤال پرسیدن؛ گفتار اول: ویژگی‌های سؤال، گفتار دوم: اهداف طرح سؤال، گفتار سوم: تأثیر سؤال پرسیدن، گفتار چهارم: انواع سؤالات.

فصل پنجم: مهارت برنامه‌ریزی؛ گفتار اول: هدف، گفتار دوم: آمادگی، گفتار سوم: شروع و پایان مناسب، گفتار چهارم: طرح درس، گفتار پنجم: نحوه ارائه، گفتار ششم: امکانات و تجهیزات، گفتار هفتم: ارزشیابی، گفتار هشتم: تکلیف و تمرین.

فصل ششم: مهارت فن بیان و سخنوری؛ گفتار اول: مهارت‌های کلامی، گفتار دوم: مهارت‌های غیر کلامی.

خاتمه: مؤلفه‌های ارزیابی کارگاه روش تدریس.