try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 31 فروردین, 1398

فراخوان مقاله در گرايش مباني نظري اسلام

Send to friendSend to friend

در دو شماره اخير، اولويت‌هاي ارايه مقاله در گرايش‌هاي تاريخ و تمدن اسلامي و اخلاق اسلامي مطرح گرديد. در اين شماره بر آنيم اولويت‌هاي گرايش مباني نظري اسلام را كه بر اساس سرفصل‌هاي جديد دروس معارف اسلامي مصوب 23/4/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تنظيم شده است پيشنهاد دهيم. بر اساس اين مصوبه، گرايش مباني نظري اسلام در قالب چهار درس انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد)، انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت)، انسان در اسلام و حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام ارايه مي‌گردد.
اميد است اساتيد و صاحب نظران با ارايه جديدترين آثار خود در اين زمينه‌ها، موجبات پويايي اين گرايش را فراهم سازند.
انديشه اسلامي 1 (كد درس1/1)
1. نيازهاي معنوي انسان
2. نقش ايمان مذهبي در زندگي انسان
3. عقل و ايمان
4. برداشت هاي مختلف درباره خدا
5. خدا در اديان ابراهيمي (يهود، مسيحيت، اسلام)
6. اثبات خدا
7. اراده خدا
8. عدل الهي
9. حكمت و قدرت خدا
10. علم خدا
11. مسأله شرور
12. جبر و اختيار (قضا و قدر)
13. مرگ و برزخ
14. قيامت
15. معاد جسماني
16. شفاعت
17. بهشت و جهنم
18. تجربه ديني
19. سكولاريزم
انديشه اسلامي2 (كد درس 2/1)
1. تعريف دين و پيشينه آن
2. يهوديت و مسيحيت، پيدايش و سرنوشت آنان
3. مقايسه تورات و انجيل با قرآن
4. مقايسه تأثير حاكميت مسيحيت بر جامعه غربي با تأثير اسلام در پيدايش تمدن اسلامي
5. ضرورت وحي
6. عصمت انبيا
7. نقش دين در زندگي دنيايي (بررسي ديدگاه‏هاي اومانيزم، سكولاريزم و نظريه جامعيت دين)
8. گوهر مشترك دين و راز تعدد اديان
9. دين و علم
10. دين و آزادي
11. دين و اخلاق
12. دين و ادبيات
13. دين و توسعه
14. دين و دموكراسي
15. دين و سياست
16. دين و عرفان
17. دين و هنر
18. رابطه دين و جهاني شدن
19. كاركردهاي اجتماعي دين
20. روش فهم دين
21. زبان دين
22. فوايد دين
23. قلمرو دين
24. گوهر و صدف دين
25. اعجاز قرآن
26. اعتبار سنت
27. محكمات و متشابهات
28. عقل و جايگاه آن در شناخت دين
29. خاتميت و پاسخگويي اسلام به نيازهاي متغير انسان
30. معناي امامت و ولايت
31. ابعاد و شئون امامت (مرجعيت ديني، ولايت سياسي، ولايت معنوي)
32. عصمت امامان و ادله نصب آنان
33. مهدويت
34. فلسفه انتظار
35. مرجعيت ديني در عصر غيبت
36. ولايت فقيه و رهبري سياسي در زمان غيبت
37. تاريخچه ولايت فقيه
38. مبناي مشروعيت حكومت ديني و اختيارات ولي فقيه
39. نصب، عزل و نظارت بر ولي فقيه
40. مسأله اجتهاد
41. مشروعيت سياسي
42. ولايت مطلقه فقيه و امتيازات ولي فقيه
43. پلوراليسم
44. شورا و مشورت
45. نظريه قبض و بسط شريعت
46. ليبراليسم
47. مدرنيته
48. پست مدرنيته
49. مسأله رجعت
50. هرمنوتيك
انسان در اسلام (كد درس 3/1)
1. انسان شناسي (اهميت و ضرورت)
2. انسان شناسي از ديدگاه‌هاي مختلف (تجربي، عرفاني، فلسفي، ديني و ...)
3. انسان در نظرگاه عارفان مسلمان (مولوي، حافظ و ...)
4. آفرينش انسان
5. انسان و جاودانگي
6. انسان و سرنوشت
7. سرشت انسان
8. طبيعت و نيازهاي مادي انسان
9. معنويت و فطرت الهي انسان
10. عقل و آگاهي انسان
11. آزادي و مسئوليت انسان
12. عشق و محبت (عشق حقيقي، عشق مجازي)
13. سير تكامل انسان (شناخت خدا، عبوديت و تكليف)
14. مراتب كمال و صعود انسان
15. عوامل و موانع كمال انسان
16. از خود بيگانگي و ديدگاه‌هاي موجود در اين باره
17. زمينه ها، عوامل و پيامدهاي از خودبيگانگي انسان
18. انسان مدرن و بيگانگي انسان از خود
19. درمان از خودبيگانگي
20. روح
حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام (كد درس 4/1)
1. مباني حقوق اسلامي در مقايسه با ساير نظام‌ها
2. حقوق طبيعي و حقوق فطري
3. رابطه متقابل حق و تكليف
4. جايگاه عدالت در نظام حقوقي اسلام
5. انواع آزادي در اسلام
6. نسبت حقوق فرد و جامعه
7. حق حيات، تكامل و پيشرفت انسان
8. حق آزادي تفكر و عقيده
9. حق آزادي بيان و قلم
10. حق انتخاب شغل و مسكن و ...
11. حق امنيت قضايي و عدالت اجتماعي
12. حق مشاركت در امور سياسي
13. حق نظارت عمومي
14. حق حاكميت ملي
15. مباني حقوق زن
16. تفاوت‌هاي حقوق زن و مرد و علل آن
17. اسلام و فمينيزم
18. حقوق كودك در اسلام
19. حقوق اقليت‌ها در اسلام
20. روابط بين الملل در اسلام
21. جامعه مدني و جامعه ديني

- راهنماي تنظيم مقاله:
1. مقاله در ساختار كلي روش تحقيق ارايه شود.
2. مقاله با استفاده از يك روي برگ 4A، با خط خوانا و يا تايپ شده باشد، كه در صورت تايپ، ديسكت ياCD مربوط ارسال شود.
3. حجم مقاله حداكثر از 10 صفحه تايپي تجاوز نكند.
4. پي‌نوشت‌ها و منابع كامل باشد:
كتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده، عنوان كتاب، تاريخ و نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
نشريه: نام خانوادگي، نام نويسنده، عنوان مقاله، نام مجله، تاريخ، شماره، صفحه.
5. مقاله ترجمه شده با نسخه‌اي از متن اصلي همراه باشد.
6. نوشتن رتبه علمي نويسنده يا مترجم لازم است.
در نظر است مقالات واجد شرايط همراه با عكس نويسنده در نشريه درج گردد، لذا يك قطعه عكس نيز همراه با مقاله ارسال شود. لطفاً آثار خود را به پست الكترونيك يا آدرس پستي نشريه ارسال فرماييد.
آدرس ارسال مقالات:
قم/ خيابان شهدا/ جنب كوچه شماره 37/ پلاك 723/ صندوق پستي 3456 – 37185
پست الكترونيك:
Email: magazine@maarefsite.com