try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: یکشنبه, 14 آذر, 1400

گنجينه

Send to friendSend to friend

اشارات علمي اعجازآميز قرآن
تأليف: دكتر محمدعلي رضايي اصفهاني
در اين اثر مؤلف محترم كوشيده است تا مباحثي را درباره «اشارات اعجاز علمي قرآن كريم» در قالب چهار بخش به سامان رساند. بخش آغازين به كليات اختصاص دارد و طي آن گزارشي از تاريخچه «انطباق قرآن با علوم تجربي و اعجاز علمي» ارائه شده است و از آنجايي كه قرآن بيانگر هر چيزي معرفي شده است، مؤلف سعي كرده است به اين سؤال كه «آيا تمام علوم بشري در قرآن وجود دارد؟» پاسخ دهد و آن گاه ضمن بيان اهداف قرآن، به اقسام «انطباق قرآن با علوم تجربي» اشاره و معيارهاي تفسير علمي معتبر را بازگو نمايد. سپس ضمن بيان آثار مثبت و منفي بحث «انطباق قرآن با علوم تجربي»، اين نظريه را اثبات كننده اعجاز علمي قرآن دانسته است.
بخش دوم با عنوان «اشارات اعجازآميز قرآن در حوزه كيهان شناخت» دو بحث را در اين زمينه مطرح ساخته است: بحث نخست با محوريت آيه 2 سوره رعد و ساير آيات مرتبط به بحث پيرامون تأثيرگذاري اجسام بزرگ و كوچك به يكديگر (جاذبه عمومي موجودات) اختصاص يافته و بحث ديگر درباره «خورشيد و حركات آن» با استناد به آيات 38-37 سوره يس و ... مي‌باشد.
بخش سوم «اشارات اعجازآميز قرآن در حوزه زيست شناخت» نام دارد. در اين بخش با محور قرار دادن آيات 3 سوره رعد و ... بحث «زوجيت اشياء و گياهان» مطرح شده است و آن گاه با استناد به آيات 22 سوره حجر و ... «لقاح و زايا كردن گياهان و ابرها» مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش پاياني كه از بيشترين حجم از نظر مطالب برخوردار است، مباحثي پيرامون «اشارات اعجازآميز قرآن در حوزه پزشكي» است كه در قالب دو فصل ارائه شده است. در فصل نخست با استفاده از آيات 219 سوره بقره و ... بحث «قرآن و بهداشت غذايي» مطرح شده است و در فصل دوم «اسرار خلقت انسان از منظر قرآن و دانش پزشكي» بيان شده است؛ و با استناد به آيات 14-12 سوره مؤمنون و ... مراحل شگفت‌انگيز خلقت انسان را بازگو نموده است.
در طرح مباحث اشارات علمي اعجازآميز قرآن مؤلف ساختار واحدي را در پيش گرفته است و در ذيل آيات هر بحث نكات تفسيري، تاريخچه بحث، اسرار علمي و بررسي و جمع‌بندي ارائه مباحثاين اثر در311 صفحه و در قطع رقعي توسط دفتر نشر معارف به زيور طبع آراسته شده است.

قرآن و علوم طبيعت
بيش از ده درصد آيات قرآن اشاره به پديده‌اي طبيعي دارد كه مي‌توان آنها را «آيات علمي» قرآن كريم نام نهاد. اين قبيل آيات پيام‌هاي مهمي براي دانشمندان و فرهيختگان مسلمان در بر دارد و بر مطالعه تمامي ابعاد طبيعت و كشف اسرار خلقت تأكيد مي‌ورزد.
كتاب حاضر توسط دكتر مهدي گلشني در چهار فصل و 253 صفحه نگارش يافته و از سوي نشر مطهر چاپ و منتشر گرديده است. در فصل اول تصور اسلام از دانش مطرح شده و هدف نويسنده آن بوده كه نشان دهد توصيه اسلام براي كسب دانش منحصر به معارف خاص شريعت نيست، بلكه مشتمل بر هر دانشي است كه وسيله نزديكي انسان به خدا را مهيا سازد. تمام دانش‌ها، چه علوم طبيعت و چه علوم خاص شريعت همه وسائل قرب به خدا هستند و تا وقتي كه اين نقش را ايفا مي‌كنند اهميت دارند.
در فصل دوم دلايل اهميت علوم طبيعي از ديدگاه اسلام بيان مي‌شود و دو دليل عمده براي آن ذكر مي‌شود. يكي نقشي كه اين علوم در شناخت خداوند ايفا مي‌كنند و ديگر نقشي كه اين علوم در استقلال و اعتلاي امت اسلامي دارند. در فصل سوم برداشت نويسنده از دلايل اشاره به پديده‌هاي طبيعي در قرآن مجيد آمده است.
فصل آخر مسأله شناخت طبيعت از ديدگاه قرآن مطرح مي‌شود و هدف مؤلف از ورود در آن تشويق پژوهشگران به تأمل و تدبر درباره مسائل شناخت از ديدگاه قرآن است.

غروب آفتاب در اندلس
«بدان كه شير را جز با مكر و حيله نمي‌توان شكار كرد و آهن را جز با آهن نمي‌توان كوبيد!» اين جمله زيركانه را يك سردار خائن در حضور دشمن قسم‌خورده مسلمانان بيان كرده و همين جمله مقدمه طرح‌هايي شيطاني براي سقوط حكومت مسلمانان در آندلس گرديد.
اگر با ديده عبرت به صفحات تاريخ بنگريم، حتماً براي ما كه امروز مي‌خواهيم اهل درد و نبرد باشيم سودمند است؛ چرا كه آينده به دست ماست و دريا در انتظار.
«غروب آفتاب در اندلس» داستاني عبرت‌آموز از تاريخ اسپانياي مسلمان است كه به پايان حكومت مسلمانان ختم مي‌شود و علل و عوامل آن را بررسي مي‌كند.
منبع اين داستان صفحات 180-183 جلد 21 كتاب «الجواهر» (در تفسير قرآن) اثر طنطاوي است كه او نيز آن را از كتاب «غاده‌ الاندلس» (دوشيزه اندلس) نقل كرده است.
اين اثر 48 صفحه‌اي در قطع پالتويي و توسط نشر معارف به زيور طبع آراسته شده است.

نامه‌هاي عرفاني
حديثِ عرفان، روح‌نوازترين ترانه‌اي است كه در عصر غربت انسان، ‌جان و روان او را نوازشمي دهد و به ديار آشنايي‌ها فرا مي‌خواند. حديثِ عرفان،‌ حديثِ عشق است و بازگشت.‌ بازگشت به اصالت‌هاي فراموش شده، بازگشت به آزادي معنوي. بازگشت به گمشده خويش و خويشتن گمشده. حديث عرفان، فراخواندن دوباره انسان است به اصيل‌ترين ساحت وجودي خود، يعني جان ملكوتي و آنگاه آغازي دوباره و رفتن براي شدن و ماندن و ابديت.
در اين ظلمتكده پرهياهو كه خوابي گران و احساسي غريب بر قلمرو جان انسان سايه افكنده و بحرانهاي روحي و رواني، ‌آدمي را به پرتگاه پوچي و از خود بيگانگي كشانده است، بازخواني «نامه‌هاي عرفاني» همچون آب گوارايي است كه جان را نوازش و دل را بيدار مي‌كند.
‌«نامه‌هاي عرفاني» اثر آقاي علي محمدي شامل شرح حال 22 عارف وارسته از عرفاي نامدار شيعه و 49 نامه عرفاني از اين بزرگواران است. اين كتاب با مقدمه دكتر ابراهيم كلانتري توسط نشر معارف در 310 صفحه در قطع رقعي انتشار يافته است.

علاقمندان مي‌توانند جهت تهيه كتاب‌هاي «نامه‌هاي عرفاني»، «غروب آفتاب اندلس» و «اشارات علمي اعجازآميز قرآن» به ترتيب مبلغ 15000 ، 2500 و 17000 ريال به حساب جاري شماره 13755 بانك ملي شعبه خيابان شهداء قم (كد شعبه 2708) واريز و فيش مربوط را به آدرس: قم/ خيابان شهداء/ كوچه شماره 31/ پلاك 5 ارسال و يا به شماره 7744166 فاكس نمايند. ضمناً مبلغ 2000 ريال هزينه پستي براي درخواست هر جلد كتاب نيز به حساب مذكور واريز گردد.