try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: دوشنبه, 16 تیر, 1399

در هر شماره با يك مدير

Send to friendSend to friend
نام نویسنده: 
آقاي سيد حسين سيدموسوي

• لطفاً در مورد جايگاه و كيفيت ارائه دروس معارف اسلامی در دانشگاه محل خدمت سخن را آغاز كنيد.
• بسم الله الرحمن الرحیم دروس معارف اسلامی در دانشگاه فردوسي مشهد نسبتاً جايگاه خوبي برخوردار است. سعي گروه معارف در اين دانشگاه بر اين است تا با ارتقاء كيفي دروس معارف، آن را در نظر دانشجويان مطلوب معرفي نمايد. نسبت به انتخاب مدرسين دقت‌هاي كافي به عمل مي‌آيد و با ارزيابي‌هاي مرتب در هر ترم، تلاش مي‌شود. تا كيفيت ارائه دروس حفظ شده با ايجاد كارگاه‌هاي روش تدريس و طرح سئوال و ملزم نمودن همكاران به شركت در آن كارگاه‌ها بر غناي كلاس افزوده گردد. بنابر اين در جهت هدف‌ آموزشي كردن اين دروس، تلاش فراواني انجام مي‌پذيرد.
• گروه معارف اسلامی با چند نفر استاد و حجم تقريبي دروس در اين دانشگاه انجام وظيفه مي‌كند؟
• در اين گروه هشت عضو هيأت علمي وجود دارد كه سه استاديار و پنج مربي هستند كه از مربيان، سه تن در حال ادامه تحصيل در دوره دكترا مي‌باشند. غير از اعضا رسمي گروه، از خدمات بيش از 30 تن از مدرسين مدعو نيز استفاده مي‌شود و تعداد واحدهاي ارائه شده در هر ترم بين 320 تا 350 واحد متغير است.
• برنامة گروه در ارائه هماهنگ، معقول و علمي دروس معارف اسلامی چيست و آيا از برنامه‌ ريزي منظمي پيروي مي‌كند؟
• هيچ يك از مدرسين گروه، حق تدريس در همه گرايش‌ها را ندارند، ولو اينكه داراي مجوز در همة آنها باشند. ما سعي مي‌كنيم تنها دو يا سه عنوان درس به مدرس ارائه دهيم و به طور طبيعي مدرسين در پي تخصصي شدن در دروس مختلف هستند. اين تخصصي شدن باعث مي‌شود مدرس با دانش ويژه وارد كلاس شود و در زمينه‌اي به تدريس بپردازد كه از تخصص بيشتري برخوردار است، همچون پيشنهاد شده است كه دانشكده‌ها به ترتيب از دروس اخلاق، متون درسي، تاريخ، معارف اسلامی 1و 2 و انقلاب اسلامی و ريشه‌هاي آن آغاز كنند كه تقريباً بسياري از دانشكده‌ها اين امر را رعايت مي‌كنند، بدين ترتيب تلاش مي‌شود حداقل چهار ترم با دانشجو ارتباط داشته باشيم، از اين گذشته هر دانشجو در هر ترم دو درس عمومي مي‌گيرد كه با توجه به 20 واحد عمومي معمولاً دانشجويان بين 4 تا 6 ترم با گروه معارف اسلامی سر و كار دارند.
• امروزه در دانشگاه هماهنگي منطقي بين بخش‌هاي مختلف به دليل بازدهي مطلوب، يكي از دلايل موفقيت و از سوي ديگر انجام وظايف اصلي هر بخش بدون لطمه به ساير بخش‌ها و بدون ايجاد بدبيني نسبت به آنها و در يك كلام حضور عالمانه است. در مورد گروه‌هاي معارف اسلامی و خصوصاً گروه معارف اسلامی آن دانشگاه اين هماهنگي به چه گونه‌اي مي‌باشد و آيا اساساً گروه توانسته است جايگاه واقعي خود را به عنوان يكي از گروه هاي علمي دانشگاه تثبيت كند؟
• طبيعي است كه دانشگاه فردوسي مشهد خارج از جو عمومي حاكم بر دانشگاه‌هاي ديگر نيست، اما در عين حال به منظور يافتن جايگاه واقعي تلاش زير صورت مي‌گيرد:
1. تخصصي شدن مدرسين در دروس مختلف.
2. با توجه به گستردگي كار در اين دانشگاه سعي مي‌شود مدرسين تا آنجا كه امكان دارد از وحدت رويه پيروي كنند.
3. با توجه به متفاوت بودن دانشجويان در دانشكده‌هاي گوناگون و اختلاف در روحيات اين دانشجويان، در انتخاب مدرسين براي دانشكده‌ها دقت‌هايي صورت پذيرد.
4. از ايجاد بي نظمي در ارائه و تشكيل كلاس‌ها شديداً جلوگيري مي‌شود، به اين ترتيب كه از رفتن حج عمره و تمتع و يا عتبات عاليات در طول ترم ممانعت به وجود آمده و حضور مدرسين از هفته اول تا پايان ترم مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.
5. مدير گروه تلاش دارد در همه محافل عمومي اساتيد دانشگاه و يا مديران ستادي شكرت فعال داشته باشد.
6. حضور فعال در شوراي آموزشي دانشگاه.
با توجه به موارد فوق جايگاه گروه در اين دانشگاه مثبت است.
• مشكلات فرهنگي برخي از مراكز آموزشي از جمله دانشگاه، وظايف سنگيني را بر عهده تمام مسئولين فرهنگي از جمله گروه‌هاي معارف اسلامی گذاشته است. گروه معارف آن دانشگاه چه اقداماتي در اين زمينه انجام داده و اساساً نحوة سامان دهي گروه و درس‌ها جهت پاسخ دهي به اين مسئوليت چگونه بوده است؟
• متأسفانه از جهت اداري، گروه معارف اسلامی در سطح گسترده در فعاليت‌هاي فرهنگي حضور ندارد، البته گروه آمادگي دارد تا از هر گونه كمكي در مسائل فرهنگي دريغ نورزد، در عين حال بررسي محتواي مجلات و انتشارات دانشجويي را بر عهده دارد و با دقت در محتواي آنها سعي در ارائه نقدي عالمانه در سطح دانشجويان مي‌كند.
• علت عمدة تثبيت جايگاه گروه های معارف اسلامی در برخي دانشگاه‌ها را در چه مي‌دانيد؟‌
• به اعتقاد من علت آن نبود كه مدير قوي براي گروه است كه بتواند با نفوذ و ايجاد ارتباط با مسئولين دانشگاه بخشي از مشكلات را حل كند متأسفانه قوانين موجود راهگشاي بخشي از مشكلات نيست به ويژه آنكه هنوز جايگاه گروه معارف متزلزل است. مديران عزيز مي‌توانند با ارتباط دوستانه و همكاري با مديران ستادي دانشگاه‌ها، بخشي از مشكلات را دوستانه حل كنند. پر واضح است در عدم تثبيت جايگاه گروه، مدرسين گروه و اجراي قوانين حاكم بر دانشگاه و بالاخره جدي گرفتن دروس معارف اثر ويژه‌اي در عين حال رؤساي دانشگاه بدون نقش نيستند.